आनन्दधारा आध्यात्मिक मंच एवं वार्षिक पत्रिका

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्द:खभाग्भवेत्


हे परम पुरुष! सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आपका स्वरुप – एकाक्षरोपनिषद्

हे परम पुरुष! सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड आपका स्वरुप – एकाक्षरोपनिषद्


एक ही परमात्मा – एकाक्षरोपनिषद्

एक ही परमात्मा – एकाक्षरोपनिषद्