आनन्दधारा आध्यात्मिक मंच एवं वार्षिक पत्रिका

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्द:खभाग्भवेत्

Pitambara prashasti by Vyomesh Prabhu

Insta photo editor1445505107356_20151022160654063_20151022192859255

Peetambara prashasti